0

Henkilökohtaisen valmennuspalvelun ja verkkovalmennuspalvelun erityisehdot

1. Ehtojen soveltaminen
Näitä henkilökohtaisen valmennuspalvelun ja verkkovalmennuspalvelun erityisehtoja (”Erityisehdot”) sovelletaan, kun asiakas tekee erillisen tilauksen henkilökohtaisen valmennuspalvelun hankkimisesta tai käyttää Rohkea ratsastajan tarjoamia verkkovalmennuspalveluita osana tekemäänsä tilausta. Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Erityisehdot voidakseen tehdä tilauksen valmennuspalvelusta tai käyttääkseen Rohkean Ratsastajan tarjoamia verkkovalmennuspalveluita. Hyväksymällä erityisehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä ja vahvistaa lukeneensa ne.  


Näiden Eritysehtojen mukainen palvelu ja/tai verkkovalmennuspalvelu ovat henkilökohtaisia, eikä asiakas voi siirtää niitä toiselle henkilölle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla sen sijaan on oikeus osoittaa asiakkaalle henkilö, joka vastaa näiden erityisehtojen mukaisten palveluiden toteuttamisesta asiakkaalle. Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa asiakkaalle Rohkean Ratsastajan tarjoamia palveluita tai tehdä muita tilauksia, joiden sisältöön kuuluu verkkovalmennuspalveluita. Tällöin sopimuksen tehnyt yritys tai yksityishenkilö vastaa kaikista sopimukseen liittyvistä maksuista Yleisten ehtojen mukaisesti. Asiakas sitoutuu kuitenkin käyttämään palvelua ja/tai verkkovalmennuspalvelua näiden Erityisehtojen mukaisesti.

2. Henkilökohtainen valmennuspalvelu 

Asiakas sitoutuu noudattamaan valmentajan kanssa ennalta sovittuja harjoitteluaikoja. Mikäli Asiakas peruu valmentajan kanssa harjoittelua varten sovitun tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen sovittua tapaamista (tai asiakas jättää saapumatta paikalle poissaolosta ilmoittamatta), katsotaan se yhdeksi käytetyksi harjoittelukerraksi, ellei asiakas voi osoittaa lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti, että peruuttamisen tai poissaolon syynä oli vamma tai sairaus. Asiakkaan myöhästyessä enemmän kuin 15 minuuttia sovitusta tapaamisajankohdasta asiasta valmentajalle ennalta ilmoittamatta, on valmentaja oikeutettu poistumaan sovitusta harjoittelupaikasta ja harjoituskerta katsotaan tällöin edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti käytetyksi. Asiakkaan myöhästyminen ei muutoinkaan pidennä sovitun harjoittelukerran kestoa, ellei valmentaja ja asiakas erikseen toisin sovi.


3. Asiakkaan velvollisuudet
Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmentajan kulloinkin laatimaa harjoitusohjelmaa, ravintosuunnitelmaa sekä mahdollisesti erikseen sovittuja toimintaperiaatteita.
Asiakas on velvollinen maksamaan sekä omat että palvelun osalta valmentajan harjoitteluohjelman toteuttamisesta aiheutuvat kulut, kuten kuntosalimaksut tai kenttävuokrat.

Huolimatta siitä, että palvelun osalta asiakkaan harjoitusohjelmaa ja ravintosuunnitelmaa laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen ja ruokavalion muutokseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa palvelun ja/tai Verkkovalmennuspalvelun tilaamisella olevansa tietoinen harjoitteluun ja ravintosuunnitelmaan liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun ja ravintosuunnitelmaan omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, valmentaja tai Rohkea Ratsastaja eivät vastaa asiakkaalle harjoittelussa tai ravintosuunnitelman noudattamisessa mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista.

Asiakkaan tulee itse huolehtia palvelua ja/tai Verkkovalmennuspalvelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.
Asiakas sitoutuu tiedottamaan valmentajaa palvelun tai Verkkovalmennuspalvelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun tai ravintosuunnitelmaan vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).

5. Palveluntarjoajan velvollisuudet

Valmentaja sitoutuu tarjoamaan palvelun siten, että valmentaja valmentaa ja ohjeistaa asiakasta parhaan kykynsä mukaan asiakkaan tavoitteet ja fyysiset ominaisuudet huomioon ottaen.
Valmentajan tulee noudattaa asiakkaan kanssa sovittuja tapaamisaikoja. Valmentajan tulee olla ajoissa harjoittelupaikalla sekä olla läsnä sovituissa harjoittelutapaamisissa. Mikäli valmentaja peruu tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tapaamista (tai jättää tulematta paikalle) eikä kyse ole ylivoimaisesta esteestä, on asiakas oikeutettu niin halutessaan yhteen ylimääräiseen harjoituskertaan ennalta sovittujen harjoituskertojen lisäksi.
Harjoittelukerran peruuntuessa valmentajan puolella olevasta syystä, valmentaja on velvollinen tarvittaessa järjestämään valmentajalle sijaisen tai mikäli se ei ole mahdollista, uuden tapaamisen niin pian, kuin se on mahdollista tapaamisen esteen poistumisen jälkeen.
Valmentaja sitoutuu tiedottamaan asiakastaan valmennuksen toteuttamiseen vaikuttavista poikkeusjärjestelyistä kuten esimerkiksi valmentajan sijaisjärjestelyistä, lomista tai harjoitustapaamisten siirtämisestä välittömästi, kun asia on tullut valmentajan tietoon. Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan ensisijaisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kuitenkin siten että alle vuorokauden varoajalla tehtävistä järjestelyistä ilmoitetaan asiakkaalle puhelimitse.

6. Turvallisuus

Palvelun tai Verkkovalmennuspalvelun voimassaolon aikana toteutettavat harjoituksen tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen dopingaineiden vaikutuksen alaisena. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä toimittamasta palvelua tai Verkkovalmennuspalvelua, jos on ilmeistä, että asiakas rikkoo näissä Erityisehdoissa määriteltyjä turvallisuussääntöjä.

Kaikissa palveluissa ja verkkovalmennuksissa tulee noudattaa turvallisuusohjeita.